تاريخچه بيمه در جهان و چگونگي احساس نياز بشر به بيمه

از لحظه آفرينش انسان ، امنيت همواره از اصلي ترين دغدغه هاي نوع بشر بوده است ، چرا كه اتفاقات و بلاياي طبيعي از همان لحظه ظهور انسان بر روي زمين تا به امروز گريبانگير او بوده است .از اينرو بشر همواره به دنبال  يافتن چاره اي براي تامين امنيت جان و مال خويش بوده است .بيمه به معني واقعي كلمه اولين بار توسط كشتيرانان فينيقي براي پشتيباني از تجارت و حمايت ازكشتيراني در برابر خطرات و دزدان دريايي شكل گرفت و به بيمه باربري دريايي معروف شد . ساير رشته هاي بيمه اي  كم و بيش بعد از انقلاب صنعتي به تدريج شروع شد . 

اما بيمه به معناي امروزي از قرن چهاردهم ميلادي به وجود آمد . زيرا در دين مسيح سود گرفتن حرام بود و از طرفي سرمايه داران حاضر نبودند پولشان را بدون سود قرض بدهند . اين الزام و ضرورت به تدريج منجر به ظهور صنعت بيمه شد و در قرن هفدهم بازرگانان و و كشتي داران انگليسي پيماني را در كافه اي به نام لويدز پايه گذاري كردند كه ميتوان اين پيمان را اولين شكل از بيمه امروزي دانست . در حقيقت آنها در اين پيمان شركت بيمه لويدز را پايه گذاري نمودند .امروزه اين شركت بعنوان يكي از بزرگترين شركت هاي فعال در صنعت بيمه شناخته ميشود .