حذف ارز 4200 تومانی به افزایش حق بیمه تولیدی درمان تکمیلی منجر می شود و درخواست برای بیمه درمان تکمیلی را افزایش می دهد برخی معتقدند حذف ارز4200 دارو برای صنعت بیمه منجر به افزایش نرخ ارز مواد اولیه دارویی و رشد چند برابر دارو می شود اما تعداد زیادی از کارشناسان معتقدند با حذف ارز یارانه ای برای صنعت دارو موافق هستند و آنرا موجب حذف رانت و دلالی در صنعت دارو می دانند .